அமிர்த தாரா மந்திர தீட்சை, வாங்குவது ஒற்றை சம்பளம், பசியாற வேண்டியதோ ஏழு வயிறுகள்.. http://www.ujiladevi.in/2015/08/amritadhara-tamil.html