ನನ್ನ ಕವನ ಸಂಕಲನ (ಭಾವಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ) | ಕವನಗಳ ಬರೆದು ನನಗೆ ಅಬ್ಯಾಸ, ಕವನಗಳ ಬರೆದು ನನಗೆ ಅಬ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮನದ ಪುಟದಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಮಾತುಗಳ. https://naveenkrhalli.wordpress.com/ Kannada inscriptions-language « kannada, kannadiga, Kannada inscriptions-language kannada (р .р ир│Нр ир б kannaс╕Н) major dravidian languages india, spoken predominantly. https://ellakavi.wordpress.com/2007/11/10/kannada-inscriptions-language/ ಪ್ರೀತಿಸೆ…. | ನನ್ನ ಕವನ ಸಂಕಲನ (ಭಾವಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ), Hey naveen, don’ , ur kavanagalu. kavans. good work, . poems.. https://naveenkrhalli.wordpress.com/2009/03/06/preethisee/