અનુક્રમણિકા | "ગુજરાતી ગઝલ™", I ph.. swatantryotar gujarati-hindi ghazal vallabh vidhyanagar(anand – gujarat) internet search ghazal ivisit . https://gujaratigazal.wordpress.com/index/ ગુજરાતી શાયરી | ગુજરાતી શાયરી - gujarati shayri, કોણ ભલાને પૂછે છે? અહીં કોણ બૂરાને પૂછે છે? મતલબથી બધાને નિસ્બત. https://gujaratishayri.wordpress.com/2008/09/29/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%80-%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%B0%E0%AB%80-3/